کابینت آشپزخانه
16
مارس

آشپزخانه و دیگر هیچ

آشپزخانه و دیگر هیچ

بیشتر آدمها زمان فراوانی را در آشپزخانه می گذرانند .می پزند،می شورند، غذامی خورند،کار میکنند،باهم گفتگو می کنند، از این رو خانواده ها دوست دارند آشپزخانه هایشان کامل و زیبا و مجهز به تجهیزات،مواد و وسایل شیک و مرغوب باشد.

دکوراسیون اشپزخانه

امروزه استفاده از مواد مرغوب و بادوام و همچنین آخرین تکنولوژی روزدر زیباترین حالت ممکن،در دکوراسیون آشپزخانه رایج شده است.ما دوست داریم آشپزخانه هایمان مجهز و همچنین بسیار زیبا باشد،

زیبایی اشپزخانه تنها به عناصر دکوراتیو وابسته نیست،رعایت استانداردها و تهیه لوازم مرغوب و جاسازی دقیق و کاربردی وسایل،مهم تر از زیبایی است.

در گام نخست؛فراهم آوردن فضایی کاربردی در آشپزخانه را وظیفه معماران و طراحان سایروس بدانیم،در گام دوم؛دادن سبک و هویت بخشیدن به فضای آشپزخانه را میتوان به متخصصین وانهاد.

سبک آشپزخانه

هرگاه قصد بازسازی و نوسازی آشپزخانه خود را داشتید پس از تعیین سبک و هماهنگی با شیوه زندگی امروزی ،باید باید به ارتباط مناسب آشپزخانه با دیگر فضاهای خانه بیاندیشید،این بهترین راه برای آفریدن آشپزخانه ای کارآمد و مفید به همراه راحتی و آسایشی شادی آوردرفضای آن است  

آشپزخانہ ھاے مدرن
مهمترین ویژگی آشپزخانہ ھایی با سبک مدرن وجودوسایل وتجھیزات باتکنولوڑی بالا وبراق وسطوح وطرح ھای سادہ و پرداخت شدہ است کہ باز ھم می توان گفت کہ بہ مد روز بر می گردد۔در دکوراسیون این مھم نیست کہ مادہ استفادہ شدہ سنگ وچوب وکاشی است یا مدرن و با آخرین فناوری سال ساختہ شدہ است۔آنچہ اھمیت دارد شکل وچگونگی قرار گرفتن مواد در کنار ھم است۔بر خلاف سبکی سنتی کہ اتصالات با ریزہ کاری ھا ونقش ھای بسیار پوشاندہ می شوند،در سبک مدرن مواد وعناصر باسلیقہ و با رعایت ریزہ کاری ھا کنار ھم قرار می گیرند و لبہ ھا ومحل ھای اتصال بہ چشم می آیند


آشپزخانہ ھای ترکیبی
بہ راستی کہ بیشتر ما آشپزخانہ ھایی بہ سبک ترکیبی در خانہ داریم۔ما سبک ھا را بی ھیچ مشکلی باھم ترکیب می کنیم۔ممکن است در آشپزخانہ پیشخوان چوبی در کنار پوشش فلزی دیوار بین دو کابینت بہ چشم بخورد یا برروی میزی با ریزہ کاری ھای سنتی ودست ساز،چراغی مدرن آویزان باشد،ھنگامی کہ از سبک ترکیبی سخن می گوییم منظورمان می تواندھم سبکی باشد کہ در آن ویڑگی ھا و عناصر سبک سنتی و مدرن ھدف مندانہ در کنار ھم نشستہ اند و ھم سبکی کہ بہ گونہ ای غریزی در آن ویڑگی ھای چند سبک گوناگون بہ کار رفتہ باشد۔گاہ ممکن است ماہ ھا وسال ھا زمان لازم باشد تا آشپزخانہ ھایی بہ سبک ترکیبی بہ جلوہ ای حرفہ ای وھنری برسند

آشپزخانہ ھای سنتی
در آشپزخانہ ھای سنتی بیشترین تمرکز بر کاربرد مواد طبیعی و ریزہ کاری ھای دست ساز است،عناصر یک آشپزخانہ سنتی شامل کفپوش چوبی یا سنگی، کابینت ھای چوبی رنگ شدہ یا طبیعی و پیشخان ھای سنگی،کاشی کاری شدی یا چوبی یا سنگ نمااست 

در برخی از این آشپزخانہ گچ بری ھایی نیز بہ کار می رود،برای ایدہ گرفتن در رنگ،نوع کابینت ھا وجزئیات مھم دکوراسیون سنتی یک آشپزخانہ،بھتراست بہ سبک ھای تاریخی وجستجو در تصاویر آنھا بپردازید.

آشپزخانه و دیگر هیچ
از این راہ می توانید ایدہ ھای بسیار خوبی برای دکوراسیون آشپزخانہ سنتی خود بگیریدبرای بہ روز کردن دکوراسیون،می توان عناصرمدرن را با جزئیات سنتی ترکیب کرد در حقیقت امروزہ در آشپزخانہ ھایی باسبک سنتی،بہ ندرت ازھمہ وسایل وعناصر سنتی استفادہ می شود ودر بسیاری از این آشپزخانہ ھا وسایل و تجھیزات مدرن و امروزی نیز بہ چشم می خورد