طراحی و چیدمان کابینت آشپزخانه
16
مارس

مطالبی در مورد آشپزخانه

مطالبی در مورد آشپزخانه

دکوراسیون سایروس

تک تک اجزا وعناصر دکوراسیون یک آشپزخانه ھمچون کابینت ھا،کف پوش،نور،کانترھا،تجھیزات و دیگر جزئیات باید بہ خوبی و بادقت انتخاب شوند و در کنارھم قرار گیرند تا در پایان جلوہ کلی دکوراسیون آشپزخانہ شما زیبا و چشم نواز شود۔


سبک ھای گوناگونی در طراحی آشپزخانہ ھا بہ کار می روند۔سبک کانتری و روستیک سبک ھایی ھستند کہ بخشی از گذشتہ و خاطرات آدمی را بازتاب می دھند۔گچ بری ھا،جنس سطوح وتجھیزات روشنایی سھم زیادی در آراستگی این دکوراسیون دارند۔آشپزخانہ ھای مدرن و معاصر نیز بہ خطوط موج دار و اتصالات براق گرایش دارند۔گاھی کاربرد سطوح براق در این سبک بیش از سبک ھای سنتی است۔

 

دکوراسیون آشپزخانہ

اگر با دقت بہ دکوراسیون چند آشپزخانہ امروزی نگاہ کنید،در می یابید کہ بیشتر چیدمان ھا بہ سبک ترکیبی یا التقاطی ھستندکہ در آنھا جزئیات و ریزہ کاری ھای سبک سنتی با طرح و نورپردازی و پرداخت سبک مدرن ترکیب شدہ اند۔

دکوراسیون آشپزخانہ

طراحان و صنعت گران در حوزہ دکوراسیون داخلی مانند طراحان لباس مدام در تلاشند بہ گونہ ای طراحی کنندتا شما زود بہ زود دکوراسیون آشپزخانہ تان را از مد افتادہ وکسل کنندہ بدانید و بہ اندیشہ تغییر آن بیافتید،یکی از بدی ھای پایبندی بسیار بہ مد ھمین است کہ دکوراسیون کنونی خیلی زود از چشم می افتد و تکراری و از مد افتادہ می نماید۔اما باز جای امیدواری است کہ می توانید با تعویض و تغییری کوچک اما کارآ،جلوہ و روحی تازہ بہ دکوراسیون آشپزخانہ خود ببخشد۔

دکوراسیون داخلی سایروس