22
مارس

423821242_124398

سقف کشسان اینه ای

با داشتن این سقف در محل کار یا منزل خود اجسام را همانند آینه در این سقف میتوانید ببینید