22
مارس

2 (31)

سقف ترنس نورگذر

با این نوع سقف 90% نور را به فضای و محیط اطراف بصورت کاملا یکنواخت منعکس کنید