درخواست نمایندگی

جنسیت
زنمرد

وضعیت تاهل
متاهلمجرد

میزان تحصیلات
دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

فن بیان و ارتباط
متوسطخوبعالی